Algemene privacyverklaring Jeugdhuis Tiener

Versie 1.0, Laatst gewijzigd op 23/09/2022

 

Jeugdhuis tiener hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeugdhuis Tiener houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij:

 • de persoonsgegevens van onze leden verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.
 • de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden te waarborgen.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (bv. verzekeringen, subsidies).
 • op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Jeugdhuis Tiener
Grote Markt 41
2200 Herentals
Lien Geeraerts 0496 18 45 05
Jeugdhuisherentals@hotmail.com

Jeugdhuis Tiener verwerkt persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden: 

 • Onze diensten te kunnen verlenen.
 • Archiefdoeleinden.   
 • Het aanbod en content te kunnen analyseren en verbeteren.
 • Leden op de hoogte te kunnen houden van het aanbod via een nieuwsbrief
 • Het afsluiten van een verzekering. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum

Door u in te schrijven als lid van Jeugdhuis Tiener geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het opslaan van gegevens die we nodig hebben voor onze werking: Dropbox
 • Het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen: Gmail

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement.

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaartermijn

Jeugdhuis Tiener bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is. Alle gegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Iedereen die namens Jeugdhuis Tiener aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn.
 • Gegevens die op papier bijgehouden worden houden we bij in een aparte map waar enkel de bevoegde persoon toegang toe heeft.
 • Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Wijziging privacyverklaring

Jeugdhuis Tiener kan de privacyverklaring aanpassen. Dat zal op onze website aangekondigd worden.